Vištuk
Obec Vištuk

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach - PDF (287.25 kB)
VZN č. 2/2023 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v obci Vištuk - PDF (177.12 kB)
VZN č. 1/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov - PDF (145.21 kB)
VZN č. 11/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o verejnom poriadku na území obce Vištuk - PDF (159.59 kB)
VZN č. 10/2022 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach - PDF (281.01 kB)
VZN č. 9/2022 o miestnych daniach na území obce Vištuk - PDF (209.23 kB)
VZN č. 8/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PDF (178.9 kB)
VZN č. 7/2022 o nakladaní s odpadmi na území obce Vištuk - PDF (272.28 kB)
VZN č. 6/2022, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Vištuk - PDF (129.49 kB)
VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach - PDF (253.54 kB)
VZN č. 4/2022 o podmienkach držania psov na území obce Vištuk - PDF (170.09 kB)
VZN č. 3/2022, ktorým sa vyhlasuej záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6/2021 Územného plánu obce Vištuk - PDF, Príloha č. 1 - Časť C Záväzná časť - PDF (301.24 kB)  , Príloha č. 2 - výkres č. 6 "Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb" - PDF (7.37 MB)
VZN č. 2/2022 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce Vištuk č. 6/2014 Zásady tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastnáctve obce Vištuk - PDF
VZN č. 1/2022 o určení podmienok ambulantného predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Vištuk - PDF (177.33 kB)
VZN č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2019 o   ustanovení miestneho poplatku za rozvoj - PDF (159.48 kB)
VZN č. 5/2021 o miestnom referende - PDF (252.03 kB)
VZN č. 4/2021 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2012 štatút obecnej školskej bytovky obce Vištuk - PDF (107.93 kB)
VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach - PDF (240.89 kB)                                                                                                                      VZN č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou - PDF  (147.53 kB)                                     VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vištuk, v znení neskoršieho VZN č. 3/2019 - PDF (180.98 kB)

VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PDF
VZN č. 5/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Vištuk - PDF 
VZN č. 4/2020 o poplatkoch za pracovné úkony pri výkone samos právnych činností na
Obecnom úrade vo Vištuku - PDF
VZN č. 3/2020 o určení sadzieb nájomného za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
Obce Vištuk - PDF
VZN č. 2/2020 o verejnom poriadku na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 1/2020, ktorým sa ruší VZN č. 4/2017 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov - PDF

VZN č. 9/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj - PDF
VZN č. 8/2019 o miestnych  daniach na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 7/2019, ktorým sa ruší VZN obce Vištuk č. 3/2014 o zásadách hospodárenia obce Vištuk - PDF
VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  - PDF
VZN č. 5/2019 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 4/2019 o podmienkach držania psov na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vištuk - PDF
VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach PDF
VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠJ, ŠKDPDF

VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia - PDF
VZN č. 3/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Vištuk - pdf
VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vištuk - pdf, príloha č. 4 k VZN - PDF
VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 zo dňa 24. 11. 2008 k Územnému plánu obce Vištuk - pdf

VZN č. 4/2017 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov - PDF
VZN č. 3/2017 o elektronickej komunikácii obce - PDF
VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP zóny Lokalita č. 5 - Kempus LEAF Academy Vištuk - PDF
VZN č. 1/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia - PDF

VZN č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2017 - PDF
VZN č. 5/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2/2014 Územného plánu obce Vištuk - PDF
VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 3/2016 o poplatkoch za pracovné úkony pri výkone samosprávnych činností na Obecnom úrade vo Vištuku a o poplatkoch za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Vištuk - PDF
VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vištuk - PDF
VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda - PDF

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2016 - PDF

VZN č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2015 - DOC
VZN č. 7/2014 Zásady pre prijímanie, evidenciu a prijímanie petícií - DOC
VZN č. 6/2014 Zásady tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Vištuk - DOC
VZN č. 5/2014 o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu hrozna - DOC
VZN č. 4/2014 Zásady o vybavovaní sťažností v obci Vištuk - DOC
VZN č. 3/2014 o zásadách hospodárenia obce Vištuk - PDF (588.52 kB)
VZN č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vištuk - DOC
VZN č. 1/2014 Zmena 01/2012 Územného plánu obce Vištuk- DOC
Príloha k VZN č. 1/2014 - priloha č. 1 k VZN - ZaD 1.pdf (385.2 kB)

VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -DOC
VZN č. 2/2013 o o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území Obce Vištuk - DOC
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia na r. 2013 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Vištuk - DOC
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ... - PDF
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 - určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ...-DOC

VZN č. 1/2012 Štatút obecnej školskej bytovky - PDF
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2012 - DOC

VZN č. 2/2011 o správe, prevádzke a činnosti cintorína na území Obce Vištuk - PDF
VZN č. 1/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DOC

VZN č. 1/2010 Cintorínsky poriadok - PDF
VZN č. 2/2010 miestne dane - DOC

ŠTATÚT OBCE VIŠTUK - PDF

VZN č. 5/2008 opatrovateľská služba - DOC
VZN č. 3/2008 o povinnom zápise dieťaťa -DOC
VZN č. 2/2008 ÚPO Vištuk - PDF
VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevkov na školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach - PDF
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 - o určení výšky príspevkov v školách, v školských výchovno- vzdelávacích zariadeniach - DOC
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2008 - o určení výšky príspevkov v školách, v školských výchovno- vzdelávacích zariadeniach-DOC

VZN č. 01/2007 o chove a držaní hospodárskych zvierat na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 02/2007 o chove psov na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 04/2007 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 03/2007 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 05/2007 o odpadoch na území obce Vištuk - PDF
Dodatok č. 1 k VZN č. 05/2007 o odpadoch na území obce Vištuk - PDF
VZN č. 1/2006 o povodňovom pláne záchranných prác obce Vištuk - PDF
 


 

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia


Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Nájomné zmluvy HM

portál zverejňovania nájomných zmlúv na hrobové miesta

Predpoveď počasia

dnes, streda 31. 5. 2023
jasná obloha 24 °C 13 °C
štvrtok 1. 6. mierny dážď 23/13 °C
piatok 2. 6. slabý dážď 24/14 °C
sobota 3. 6. slabý dážď 18/10 °C