Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku za znečistenie ovzdušia na rok 2019 - PDF, DOC

Správa o vyúčtovaní dotácie z rozpočtu obce - DOC

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - DOC

Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) - DOC

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacich prác - DOC

Ohlásenie drobnej stavby - DOC

Rozkopávkové povolenie, žiadosť - DOC

Ohlásenie poplatkovej povinnosti za komunálny odpad pre FO - tlačivo

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na území obce Vištuk - tlačivo

Oznámenie o výrube drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku - tlačivo